Regulamin korzystania ze strony internetowej
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 

§ 1

Niniejszy regulamin strony internetowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce określa warunki korzystania z treści, materiałów graficznych oraz multimedialnych zawartych na www.muzeumpulaski.pl.
Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności.

§ 2

1. Właścicielem i administratorem strony internetowej jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, z siedzibą w Warce przy ul. K. Pułaskiego 24.

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumpulaski.pl.

§ 3

Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§ 4

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą stronę internetową Muzeum.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej.

3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 5

Strona internetowa pozbawiona jest systemu rejestracji i logowania.

§ 6

Każda osoba ma prawo:

• przeglądać treści publikowane na stronie internetowej,
• zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na stronie internetowej,
• korzystać ze znajdujących się na stronach formularzy.

§ 7

1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji narzędzi oraz sposobu działania strony internetowej.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
• jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami;
• przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);
• opóźnienia w działaniu strony internetowej lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych)
• szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
• szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 8

1. Strona internetowa oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1410 z późn. zm.)

2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów stron pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw do znaków należących do Muzeum.

3. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Muzeum.

§ 9

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "Regulamin strony".

§ 10

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania strony internetowej wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.