Deklaracja dostępności

Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Kreczmański, sekretariat@muzeumpulaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 667 22 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka - Pałac Pułaskich

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest platforma przy wejściu. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik. Klatka schodowa techniczna nie spełnia norm szerokości.
 3. Jest platforma, informacje głosowe. Brak pochylni, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 1. W budynku znajduje się 5 wejść. Brak utrudnień przy wejściu. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku oraz w części w postaci wejść na kartę. Wejścia do budynku są na poziomie „zero”. Jest łatwy dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózku.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik. Klatka schodowa techniczna nie spełnia norm szerokości.
 3. Są informacje głosowe. Brak pochylni, platform, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.